CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

SET Awards 2015 SET Awards 2015 SET Awards 2015 SET Awards 2015 SET Awards 2015

SET Awards 2015

CHO ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2558 (Outstanding Investor Relations Awards Company listed on mai) บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2558 ระดับดีเด่น ในงาน SET Awards 2015 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นกำลังใจแก่บริษัทที่ให้ความสำคัญแก่บริษัทที่ให้ความสำคัญแก่งานนักลงทุนสัมพันธ์ สร้าง Awareness แก่บริษัทจดทะเบียนให้เห็นถึงความสำคัญของงานนักลงทุนสัมพันธ์ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บริษัทจดทะเบียนอื่น จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย