CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

CHO on กลยุทธ์ธุรกิจกับอาจารย์ธันยวัชร์ (2)

 บทสัมภาษณ์คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ตัวแทนนักธุรกิจรุ่นใหม่ในจังหวัดขอนแก่น จับมือกันวางแผนร่างพิมพ์เขียวของเมืองขอนแก่น โดยมีคุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย เป็นผู่้ริเริ่ม

เริ่มจากการพูดคุยกับนักธุรกิจในเมืองขอนแก่นเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ถึงการริเริืมโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กับจังหวัดขอนแก่น ซึ่งกลุ่มผุ้ร่วมทุนนี้มีชื่อว่า Khonkaen Think Tank ร่วมลงทุนเบื้องต้น ในการศึกษาและจัดทำโครงการที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อเมือง ก่อนผลักดันตามขั้นตอนเพื่อเข้าสู่กระบวนการสร้างจริง  

สาเหตุที่ก่อตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมา ก็เพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนทั่วไปได้หลุดจากกรอบความคิดเดิมๆที่ว่า จะก่อสร้างโครงการอะไรต่างๆก็แล้วแต่ ต้องรอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นหลัก แต่ด้วยแนวคิดใหม่นี้ก่อให้เกิดโครงการพัฒนาขอนแก่นให้เป็น Role Model กับทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ด้วยการร่วมทุนและริเริ่มโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กับจังหวัดขอนแก่น 

โดยสร้าง 3 เสน่ห์ให้กับขอนแก่น

1. สร้างรถไฟระบบราง TRAM สายเหนือใต้ ก่อให้เกิดการลงทุนการลงทุนตามแนวรถราง หรือที่เรียกว่า Transit Oriented Development (TOD) 

2. สร้างขอนแก่นให้เป็นเมืองกระชับ compact city

3. สร้างนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industrial Zone และ สร้างท่าเรือบก (Inland Container Depot) เพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งให้สามารถกระจายสินค้าออกสู่ท่าเรือต่างๆได้ง่ายขึ้น ง

ทั้งสามอย่างนี้ระดมทุนจากสาธาณชน เรียกว่า กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน Provincial Infrastuctrure Fund 

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้จะทำให้เกิดการระดมทุนเพื่อบริหารจัดการกันเองโดยไม่ต้องรองบจากรัฐบาล 

โครงการต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องของการทลายกรอบความเชื่อของคนทั่วไปว่า หากเรามีความตั้งใจที่ดี ลงมือทำจริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยากเย็นสักแค่ไหน ทุกสิ่งเป็นจริงได้เสมอ