CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

โครงการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นตามรอยพ่อหลวง โครงการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นตามรอยพ่อหลวง โครงการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นตามรอยพ่อหลวง โครงการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นตามรอยพ่อหลวง โครงการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นตามรอยพ่อหลวง โครงการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นตามรอยพ่อหลวง โครงการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นตามรอยพ่อหลวง โครงการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นตามรอยพ่อหลวง โครงการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นตามรอยพ่อหลวง โครงการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นตามรอยพ่อหลวง โครงการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นตามรอยพ่อหลวง โครงการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นตามรอยพ่อหลวง โครงการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นตามรอยพ่อหลวง โครงการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นตามรอยพ่อหลวง โครงการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นตามรอยพ่อหลวง โครงการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นตามรอยพ่อหลวง โครงการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นตามรอยพ่อหลวง โครงการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นตามรอยพ่อหลวง โครงการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นตามรอยพ่อหลวง โครงการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นตามรอยพ่อหลวง โครงการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นตามรอยพ่อหลวง โครงการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นตามรอยพ่อหลวง

โครงการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นตามรอยพ่อหลวง

อาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 พี่น้อง ช ทวี จะร่วมกิจกรรมด้วยจิตอาสา ปลูกป่าเพื่อเป็นพื้นที่โรงงานสีเขียวในอนาคต ซึ่งมีพื้นที่กว่า 1000 ไร่ โดยจะเป็นพื้นที่ในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และยังต่อเนื่องไปยังนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกภาคส่วน และกรมป่าไม้ ที่ให้การสนับสนุน ขับเคลื่อนโครงการด้วยกลุ่มกิจกรรม CSR ของบริษัทฝ่ายสิ่งแวดล้อม เป็นแม่งาน