CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

สนับสนุนทุนนวัตกรรม สนับสนุนทุนนวัตกรรม สนับสนุนทุนนวัตกรรม สนับสนุนทุนนวัตกรรม สนับสนุนทุนนวัตกรรม สนับสนุนทุนนวัตกรรม สนับสนุนทุนนวัตกรรม

สนับสนุนทุนนวัตกรรม

บมจ.ช.ทวี ดอลลาเซียน สนับสนุนทุนเพื่อการศึกษาของ 3 หน่วยงาน :-

1. ชมรมวิศวกรรมยานยนต์ มข. ในการสร้างรถแข่ง Formula Student (TSAE2015-16)
2. ชมรมการออกแบบวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแ่ก่น
3. โครงการนวัตกรรม การพัฒนาเกราะกันกระสุนจากรังไหมเพื่อยุทธภัณฑ์ยานยนต์หุ้มเกราะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในงานลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. เมื่อวันที่ 9 กันยายน 58 ที่ผ่านมา