CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 22/2558 ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 22/2558

ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 22/2558

ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 22/2558 ณ วัดธาตุกุดกว้าง ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น ซึ่งเป็นบุตรหลานในชุมชน โดยมีคุณวิญญู อินทร์โก ประธานกลุ่มกิจกรรมพิเศษเป็นตัวแทนบริษัท ในการมอบทุนเมื่อวันที่ 16 เมษายน 58 ที่ผ่านมา