CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2558 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2558 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2558 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2558 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2558 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2558 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2558 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2558 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2558 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2558 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2558 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2558 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2558

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2558

สวัสดิการสำคัญอีกอย่างที่พวกเรา คนพันธุ์ ช อ คือได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพจากบริษัทฯ เพื่อให้ทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพ พนักงานเราได้รับการตรวจสุขภาพทุกคน ทุกสาขา ตามแผนการตรวจทุกๆปี