CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

CHO กับการให้การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา CHO กับการให้การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา CHO กับการให้การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา CHO กับการให้การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา

CHO กับการให้การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา

CHO ให้การสนับสนุนกิจกรรม Formula Student เพื่อการแข่งขัน TASE Auto Challenge ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และนักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าแข่งขันใน รายการ "Thailand Student Formula (TSAE) 2014-2015" ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2557 และพัฒนาการแข่งขันในระดับสากลต่อไป