CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

CHO ให้การสนับสนุนกิจกรรม Formula Student เพื่อการแข่งขัน TASE Auto Challenge ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และนักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าแข่งขันใน รายการ "Thailand Student Formula (TSAE) 2014-2015" ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2557 และพัฒนาการแข่งขันในระดับสากลต่อไป

CHO สนับสนุนการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย และการแข่งขัน PLC Compettition ในระดับมัธยม และ อุดมศึกษา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมให้เข้มแข็ง ให้เยาวชนไทยหันมาสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)