CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

4062 Hits
Position :  เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ (ประจำสำนักงานหลักสี่-กทม.)
Available :  1 อัตรา
Sex :   เพศชาย/หญิง
Age :   23 ขึ้นไป
Education :    วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด/การขาย หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Experiences :  - มีประสบการณ์ด้านการตลาด/การขาย ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
- มีบุคลิกภาพที่ดี , มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบและฝึกอบรมในการเป็น Audit ตรวจสอบระบบคุณภาพ
- มีความรู้และเข้าใจในระบบ ISO9001
- มีความรู้และความเข้าใจในภาษาอังกฤษระดับสื่อสารได้
- สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office ได้ดี
- สามารถใช้งานในระบบ SAP ได้
- สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- สามารถเริ่มงานได้ทันที
รายละเอียดงาน:  - ติดต่อลูกค้า และสรุปการขาย
- วางแผนและควบคุมด้านการขาย
- เสนอรายงานความก้าวหน้าของงานต่อผู้จัดการฝ่ายขายและผู้อำนวยการฝ่ายขาย
- ตรวจสอบ และติดตามผลงานให้แล้วเสร็จ เพื่อส่งมอบให้ลูกค้า
- จัดเตรียม ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ในการประมูล และข้อมูลต่าง ๆ เบื้องต้น
- สอบถามราคาจากผู้จัดการฝ่ายขาย
- วางแผนติดตามชำระค่าสินค้า
- ทบทวนระเบียบปฏิบัติของแผนกขายที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO9001 ก่อนนำเสนอฝ่ายขายเพื่อพิจารณาทบทวน
- ตรวจสอบเอกสารวิธีการทำงานตลอดจนถึงมาตรฐานในการทำงาน ของแผนกขายที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO9001 ในแผนก
- ติดตามงานในระหว่างการผลิตร่วมกับฝ่ายผลิต, QC
- งานอื่น ๆ ตามที่ด้รับมอบหมาย
ติดต่อสอบถาม:  -081-3911770  และส่งใบสมัคร This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ดาวโหลดใบสมัคร

4648 Hits
Position :  เจ้าหน้าที่บัญชี บัญชีต้นทุน บัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ (ประจำสำนักงานใหญ่ ขอนแก่น)
Available :  ุ2 อัตรา
Sex :  ชาย/หญิง
Age :  20 ขึ้นไป
Education :  ป.ตรี บัญชี  
Experiences :  - มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีเจ้าหน้าหนี้/ลูกหนี้ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
- สามารถเริ่มงานได้ทันที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรและบุคลากร
- มีความอดทนต่อแรงกดดันในระดับผู้บริหาร
- มีทัศนะคติในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- มีความรู้ด้านงานระบบคุณภาพ ISO 9001
- สามารถใช้ Computer ในโปรแกรมพื้นฐานได้ดี (MS Office)
- สามารถใช้โปรแกรมบัญชีและการเงินของบริษัทฯ (SAP) ได้
- มีความซื้อสัตย์ไม่เคยมีประวัติเกี่ยวกับคดีทุจริต ฉ้อโกง หรือประพฤติศีลธรรม 
รายละเอียดงาน :  - ตรวจสอบเอกสารการรับสินค้าพร้อมเอกสารประกอบ และวิเคราะห์รายการบันทึกซื้อสินค้า และตั้งเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ที่ตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด
- ตรวจสอบเอกสารการวางบิล พร้อมจัดทำใบสำคัญจ่าย วิเคราะห์รายการบันทึกบัญชีจ่ายเพื่อเสนอแก่ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
- ตรวจสอบเอกสาร บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับระบบเจ้าหนี้/ลูกหนี้ และระบบงานที่เกี่ยวข้องพร้อมการอนุมัติตรวจสอบใบสำคัญต่าง ๆ
 -เก็บรวบรวมข้อมูลซื้อระหว่างกัน ของบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งทำงบการเงินรวม
- นำเสนอข้อมูลรายการทางบัญชี แก่ผู้บริหารทุกเดือน, งบไตรมาส และงบประจำปี
- ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารประกอบงบการเงิน พร้อมให้ข้อมูลแก่ผู้ตรวจบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปข้อมูลร่วมกันให้ทันตามกำหนดเวลา
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อสอบถาม:  -081-3911770  และส่งใบสมัคร This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ดาวโหลดใบสมัคร