CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ สถานที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณสมนึก แสงอินทร์ และคุณนิติธร ดีอำไพ ผู้บริหาร บมจ. ช ทวี หรือ CHO รับรางวัล Thailand Sustainability Investment หุ้นยั่งยืน และ ได้รับรางวัล OUTSTANDING Sustainability Awards บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในงาน SET Sustainability Awards 2016

          ม.หอการค้าไทยร่วมกับนิตยสาร Business+โดย บมจ. เออาร์ไอพี มอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย Thailand Top Company Awards 2016

          มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+ โดย บมจ. เออาร์ไอพี (ARiP) จัดงานยิ่งใหญ่มอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2016 เพื่อเป็นมาตรฐานและเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กรธุรกิจไทย ที่มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจและมีหลักธรรมาธิบาลความรับผิดชอบต่อสังคม ถือเป็นตัวอย่างของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable development โดยหวังให้รางวัลดังกล่าว สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างของวิธีคิด วิธีปฏิบัติให้แก่ภาคธุรกิจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศไทยอย่างมั่งคงต่อไป

          รางวัล Thailand Top Company Awards 2016 ในครั้งนี้ มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 10 รางวัล แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดย บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย Cr.https://blog.eduzones.com

CHO ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2558 (Outstanding Investor Relations Awards Company listed on mai) บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2558 ระดับดีเด่น ในงาน SET Awards 2015 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นกำลังใจแก่บริษัทที่ให้ความสำคัญแก่บริษัทที่ให้ความสำคัญแก่งานนักลงทุนสัมพันธ์ สร้าง Awareness แก่บริษัทจดทะเบียนให้เห็นถึงความสำคัญของงานนักลงทุนสัมพันธ์ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บริษัทจดทะเบียนอื่น จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

           ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติมอบโล่รางวัล STI Thailand Award ประจำปี 2015 แก่ คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธาน เจ้าหน้าทีบริหาร บมจ. ช. ทวี ดอลลาเซียน (CHO) เนื่องในโอกาสที่ CHO ไดรั้บรางวัลชนะเลิศในประเภทวิสาหกิจขนาดใหญ่ของการประกวดนวัตกรรมดว้ ยผลงาน “VR7 หุ่นยนต์ อุตสาหกรรม 7 แกนแบบจับตำแหน่งวัตถุดว้ ยระบบวิชัน” ภายในงาน “เวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้ง ที่ 2” เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

บริษัทฯ (CHO Thavee Dollasien PCL.) ได้รางวัล Top SMEs in Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) 2015 ที่ประเทศสิงค์โปร์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

STI Thailand Award CTV THERMOTECH

บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จำกัด ได้รับการพิจารณาเป็นองค์กรที่มีผลงานดีเด่นและเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าและสร้างเครือข่ายในการพัฒนางาน เพื่อก่อเกิดการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมให้มีการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมในชุมชนให้มากยิ่งขึน้