CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

CHO ร่วมสนับสนุน  ฮัก(แม่)ของ CHO ร่วมสนับสนุน  ฮัก(แม่)ของ CHO ร่วมสนับสนุน  ฮัก(แม่)ของ CHO ร่วมสนับสนุน  ฮัก(แม่)ของ CHO ร่วมสนับสนุน  ฮัก(แม่)ของ CHO ร่วมสนับสนุน  ฮัก(แม่)ของ CHO ร่วมสนับสนุน  ฮัก(แม่)ของ

CHO ร่วมสนับสนุน ฮัก(แม่)ของ

CHO ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การผลิตภาพยนต์สั้น สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมสองฝั่งโขง ครั้งที่ 4  ฮัก(แม่)ของ" 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายพันธมิตรเรารักหนังสั้นจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตหนังสั้นสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและวัฒนธรรมสองฝั่งโขงครั้งที่ 4 ขึ้น ในหัวข้อ “ฮัก (แม่ )ของ”ณ ตำบลเวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคายและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2561 ซึ่งเครือข่ายภาคีที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการครั้งนี้มีทั้งภายในและภายนอก ประกอบด้วย คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาและเครือข่ายอุดมศึกษาจากสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัยวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สปป.ลาว และอื่นๆรวมแล้วกว่า 17 สถาบัน กว่า 150 ชีวิต

ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เริ่มต้นเดิมทีเกิดจากการที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความรู้ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในอนุภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งการให้บริการวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์แก่สังคมและหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนหอภาพยนตร์อีสานเป็นอีกหน่วยงานภายใต้สังกัดคณะฯ จึงได้มีความคิดริเริ่มการสร้างสัมพันธภาพระหว่างหน่วยงานและพี่น้องสองฝั่งโขงคือไทย-ลาว โดยใช้ภาพยนตร์สั้นเป็นสื่อเชื่อมกลางสายสัมพันธ์ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นวิถีความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ความร่วมมือ และอื่นๆให้มีความยั่งยื่นสืบเนื่องต่อไป