CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กร ที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามหลักบรรษัทภิบาล อย่างต่อเนื่อง ในพิธีประกาศและมอบรางวัล SET Sustainability Awards 2015.ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ ตุลาคม 58 ทีผ่านมา

ได้รับเกียรติบัตรมาตรฐานการบริหารการจัดด้านสารเสพติด.และ การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย.โดยคุณประวิทย์ สระภูมิ ผู้จัดการแผนกอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เข้ารับมอบที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ซึ่งจัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น เมื่อเดือนกันยายน 58 ที่ผ่านมา

สนับสนุนเต้นท์ขนาด 40 ฟุต จำนวน 2 หลัง เพื่อใช้ในกิจกรรมกีฬาสำหรับประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการสนามกีฬาของกองพันทหารม้าที่ 6 โดย พ.ท.สิทธิศักดิ์ พรหมดิเรก ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๖ ค่ายศรีพัชรินทร รับมอบ เมื่อกันยายน 58

บมจ.ช.ทวี ดอลลาเซียน สนับสนุนทุนเพื่อการศึกษาของ 3 หน่วยงาน :-

1. ชมรมวิศวกรรมยานยนต์ มข. ในการสร้างรถแข่ง Formula Student (TSAE2015-16)
2. ชมรมการออกแบบวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแ่ก่น
3. โครงการนวัตกรรม การพัฒนาเกราะกันกระสุนจากรังไหมเพื่อยุทธภัณฑ์ยานยนต์หุ้มเกราะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในงานลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. เมื่อวันที่ 9 กันยายน 58 ที่ผ่านมา

สนับสนุนโครงการการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2558 การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย โดยมีคุณทศพล ผลิตาภรณ์ ผู้จัดการ Cho Thavee Csr ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและมอบรางวัล เมื่อ 14 มิถุนายน 58 ที่ผ่านมา

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสังคมในพื้นที่ โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร) สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ในการไปปรับปรุงสถานีตำรวจ การจัดสวัสดิการด้านต่างๆ ผ่านโครงการจัดชกมวยสากลป้องกันแชมป์สภามวยโลกของทวีปเอเซีย (WBC ASIA)

โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานรับมอบ ณ เวทีมวยชั่วคราว Dino Water park ขอนแก่น เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 58 ที่ผ่านมา