CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

ช ทวี มอบทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2017

ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ โรงงานบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2017

พนักงาน ช ทวี ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับคลังเลือดกลางโรงพยาบลขอนแก่น ได้ดำเนินการครบตามโครงการจำนวน 4 ครั้ง ในปี 2559 รวม 106,000 cc. คุณวิญญู อินทร์โก ในฐานะประธานกลุ่มกิจกรรมพิเศษ กิจกรรม CSR CHO บมจ.ช ทวี กล่าวว่าจะยังคงดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โครงการนี้ ตลอดไป สำหรับครั้งล่าสุด บริจาควันที่ 27 ธันวาคม 59 ที่สำนักงานใหญ่ จ.ขอนแก่น ขอขอบคุณ "คนพันธุ์ ช" ทุกคนที่ได้ร่วมพลังร่วมใจ ในการดำเนินกิจกรรม และร่วมบริจาคในทุกๆครั้งที่ผ่านมา เพื่อชุมชนและสังคมของเราครับ...

กลุ่มกิจกรรม CSR ช ทวี โดยคุณอภิชัย ชุมศรี ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรม นำพี่น้อง คนพันธุ์ ช เข้าเยี่ยม มอบทุนและสิ่งของสำหรับน้องๆ "บ้านลูกรัก" บ้านโนนทัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งในมูลนิธิช่วยเหลือเด็กในจังหวัด เมื่อวันที่ 12/12/59 ที่ผ่านมา

"พร้อมทุกปี ช ทวี สมบูรณ์"

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีของ "คนพันธุ์ ช" เมื่อวันที่ 7-10/12/59 ที่ผ่านมา ทั้งสำนักงานใหญ่ สาขา และศูนย์ซ่อมทุกแห่ง ตามโปรแกรม และแผนตรวจสุขภาพประจำปี 2559 ให้กับพนักงานครบทุกสาขา เตรียมร่างกายสู้กับงานปีหน้าเต็มที่...

CSR Happy Work place

กิจกรรมวันแม่ คนพันธุ์ ช ร่วมถวายพระพร 

ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559

บริจาคโลหิตครั้งที่ 3/59

ขอบคุณคนพันธุ์ ช ทุกๆท่านที่เสียสละ เพื่อส่วนรวมครับ ยอดวันนี้บริจาคโลหิต จำนวน 58 คน ได้ 25,700 cc.