CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

CHO ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2558 (Outstanding Investor Relations Awards Company listed on mai) บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2558 ระดับดีเด่น ในงาน SET Awards 2015 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นกำลังใจแก่บริษัทที่ให้ความสำคัญแก่บริษัทที่ให้ความสำคัญแก่งานนักลงทุนสัมพันธ์ สร้าง Awareness แก่บริษัทจดทะเบียนให้เห็นถึงความสำคัญของงานนักลงทุนสัมพันธ์ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บริษัทจดทะเบียนอื่น จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

           ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติมอบโล่รางวัล STI Thailand Award ประจำปี 2015 แก่ คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธาน เจ้าหน้าทีบริหาร บมจ. ช. ทวี ดอลลาเซียน (CHO) เนื่องในโอกาสที่ CHO ไดรั้บรางวัลชนะเลิศในประเภทวิสาหกิจขนาดใหญ่ของการประกวดนวัตกรรมดว้ ยผลงาน “VR7 หุ่นยนต์ อุตสาหกรรม 7 แกนแบบจับตำแหน่งวัตถุดว้ ยระบบวิชัน” ภายในงาน “เวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้ง ที่ 2” เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

บริษัทฯ (CHO Thavee Dollasien PCL.) ได้รางวัล Top SMEs in Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) 2015 ที่ประเทศสิงค์โปร์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

STI Thailand Award CTV THERMOTECH

บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จำกัด ได้รับการพิจารณาเป็นองค์กรที่มีผลงานดีเด่นและเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าและสร้างเครือข่ายในการพัฒนางาน เพื่อก่อเกิดการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมให้มีการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมในชุมชนให้มากยิ่งขึน้

STI Thailand Award

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) ได้รับการพิจารณาเป็นองค์กรที่มีผลงานดีเด่นและเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าและสร้างเครือข่ายในการพัฒนางาน เพื่อก่อเกิดการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมให้มีการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมในชุมชนให้มากยิ่งขึน้

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ National Innovation Awards

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ National Innovation Awards 

รถขนส่งอาหารสำหรับเครื่องบิน A380

ความเป็นนวัตกรรม : เป็นนวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์รถขนส่งอาหารสำหรับเครื่องบิน A380 ด้วยการออกแบบโครงสร้าง Fabricate x-frame โดยใช้วัสดุ high-tensile grade ที่มีความแข็งแรงและมีน้ำหนักเบา จึงทำให้สามารถปรับระดับความสูงของโครงสร้างได้สูดสุด 9 เมตร พร้อมกันนี้ได้มีการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับควบคุมความเสถียรภาพและทิศทางการส่งอาหารแบบ 6 ทิศทาง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกและลดเวลาการปฎิบัติงานเหลือเพียง 2 ชั่วโมง 

 

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ : นวัตกรรมรถขนส่งอาหารสำหรับเครื่องบิน A380 นอกจากจะสามารถส่งเสริมและสร้างห่วงโซ่มูลค่าของการผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบรถยนต์ ทำให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศตั้งแต่โครงสร้างรถบรรทุก ระบบผนัง ระบบควบคุม และเซ็นเซอร์ต่างๆนอกจากนี้ยังสามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้กับแรงงานท้องถิ่น อนึ่ง การคิดค้นและผลิตรถขนส่งอาหารดังกล่าวสามารถสร้างเป็นสินค้าเพื่อการส่งออกพร้อมบริการหลังการขายในต่างประเทศไม่ต่ำกว่าปีละ 500 ล้านบาท และสามารถลดการนำเข้ารถขนส่งอาหารและอุปกรณ์ในประเทศที่ไม่ต่ำกว่าปีละ 200 ล้านบาท