CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้สมัครงานและบุคลากร

           บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(Data Privacy) โดยบริษัทฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อมีการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯจึงประกาศแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของเราในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล วัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลไปใช้ และการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) อีกทั้งสิทธิของเจ้าของข้อมูล และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าท่านได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่า ในกระบวนการจ้างงาน การจ้างบริการ หรือการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ อาจต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเป็นผู้สมัครงาน ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์งาน พนักงานปัจจุบัน อดีตพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานภายนอก (Outsourced) พนักงานฝึกงาน นักศึกษาฝึกงาน พนักงานที่ไปปฏิบัติงานที่องค์กรอื่น พนักงานที่เกษียณอายุ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ ผู้บริหาร กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทน เป็นต้น

บริษัทฯ อาจมีการแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราว บริษัทฯ จะแจ้งเตือนให้ท่านทราบหากมีการแก้ไข หรือปรับปรุงในสาระสำคัญ โดยจะมีการระบุวันที่ล่าสุดที่มีการแก้ไขและปรับปรุงไว้ บริษัทฯ จึงใคร่ขอให้ท่านอ่านอย่างระมัดระวัง และหมั่นตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อศึกษาการแก้ไขหรือปรับปรุงเรื่องที่บริษัทฯ อาจดำเนินการตามข้อกำหนดในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม
          เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงในระหว่างกระบวนการสมัครงานหรือสัมภาษณ์งาน เมื่อเริ่มต้นจ้างงาน หรือตลอดระยะเวลาที่จ้างงาน โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมมีดังต่อไปนี้ 

1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด น้ำหนัก ส่วนสูง ตำหนิ กรุ๊ปเลือด ลายมือชื่อ ภาพถ่าย วิดีโอภาพเคลื่อนไหว เลขทะเบียนรถ ยี่ห้อรถ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการฝึกอบรม ทักษะภาษา ความสามารถพิเศษ งานอดิเรก พฤติกรรม ความสนใจ อาชีพ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองเงินเดือน ใบรับรองวิชาชีพ ใบรับรองหลักสูตรอบรม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประกันสุขภาพ ประวัติการสูบบุหรี่ หรือดื่มสุรา ผลการตรวจแอลกอฮอล์ สถานภาพการสมรส และ/หรือสถานภาพทางการทหาร 
2) ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ตามทะเบียน ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ของสถานที่ทำงาน แผนที่บ้าน/สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ทางธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ไลน์ บัญชีเฟซบุ๊ค และ/หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
3) ข้อมูลที่ระบุตัวตนที่ออกโดยหน่วยราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน ทะเบียนรถยนต์ ใบขับขี่ ใบอนุญาตทำงาน ใบมรณะบัตร หนังสือรับรองบริษัท เอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ประวัติการผ่านการเกณฑ์ทหาร เอกสารแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร หนังสือตรวจลงตรา (VISA) และ/หรือใบตรวจคนเข้าเมือง
4) ข้อมูลการปฏิบัติงาน เช่น เลขประจำตัวพนักงาน ตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน/สิ้นสุด ประวัติการทำงาน ผลการประเมินการดำเนินงาน ข้อมูลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (เช่น สถานที่ทำงานนอกบริษัทฯ เวลา วันที่และสถานที่สำหรับการทำงานนอกบริษัทฯ แผนการเดินทางเพื่อปฏิบัติงาน) บันทึกการทำงาน บันทึกทางวินัย ข้อมูลการโอนย้าย ข้อมูลการเลื่อนตำแหน่ง ประวัติการเข้างาน (Log book) (เช่น เวลาเข้าออกงาน) รายละเอียดการร้องเรียน ข้อมูลการดำเนินการคดี ประวัติการล้มละลาย ใบคำขอ/ยกเลิกนอกเหนือมาตรฐานสิทธิ และ/หรือแบบตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการ
5) ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายละเอียดการเปิดบัญชีกับธนาคาร สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร เลขที่บัญชีธนาคาร ผลตอบแทนปัจจุบัน เงินเดือน ค่าจ้าง รายการเงินได้และเงินหักอื่น ๆ ข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย
6) ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลอื่น ๆ ตามใบสมัครงาน ประวัติโดยย่อส่วนบุคคล (Resume) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ข้อมูลจากการประมูลงาน ข้อมูลตามรายงานการมีส่วนได้เสีย และ/หรือรายละเอียดของโครงการวิศวกรรม
7) ข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร (เช่น สูติบัตร จำนวนบุตร ประเภทบุตร เพศ ความสัมพันธ์ สถาบันการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สูติบัตรหรือหนังสือรับรองบุตร ใบแจ้งค่าใช้จ่ายในการศึกษา ผลการเรียน ใบรับรองการศึกษา สวัสดิการ) ใบสำคัญการสมรส และ/หรือเอกสารของคู่สมรส (เช่น รายได้ ความสัมพันธ์ สำเนาบัตรประชาชน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประกันสุขภาพ)  
8) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนา) ข้อมูลสุขภาพ (เช่น ใบรับรองแพทย์) ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลความพิการ ข้อมูลชีวภาพ (เช่น การแสกนลายนิ้วมือ การแสกนใบหน้า) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามรายละเอียดที่ร้องเรียน/ การแจ้งเหตุ และตามคดี (เช่น ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ หรือประวัติอาชญากรรมซึ่งอาจปรากฏตามรายละเอียดการลงบันทึกประจําวัน/แจ้งความที่สถานีตํารวจหรือรายละเอียดรายงานประจําวันพร้อมใบสําเนาหลักฐานบันทึกรายงานประจําวัน) 
9) ข้อมูลสุขภาพ เช่น ใบรับรองแพทย์ เพื่อสวัสดิการเกี่ยวกับโรงพยาบาลของผู้มีสิทธิตามกฎหมายหรือเกี่ยวข้องกับประโยชน์ทางสาธารณสุข เพื่อใช้ประกอบเหตุผลการลาป่วยตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป เพื่อความจำเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการป้องงกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่อร้ายแรง รวมถึงเพื่อพิจารณาการจ้างงาน

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
          บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงพยายามที่จะปกป้องข้อมูลของท่านโดยการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึงโดยคนที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยผิดกฎหมาย การทำลาย การใช้ การแก้ไขดัดแปลง หรือเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตามบริษัทจะรับรองว่าวิธีการรวบรวมจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพเป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวทางของบริษัท

สิทธิความเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

1) การเข้าถึง: ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน บริษัทอาจขอให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนจะให้ข้อมูลตามที่ท่านขอ
2) การแก้ไขให้ถูกต้อง: ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ที่ไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ไม่เป็นปัจจุบัน
3) การโอนย้ายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กับบริษัท และ (ข) กรณีที่บริษัทได้รับความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทมีกับท่าน
4) การขอให้ระงับการใช้: ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี
5) การถอนความยินยอม: สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่าน ณ เวลาใด ก็ได้
6) การลบหรือทำลายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของบริษัทนั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

รายละเอียดการติดต่อบริษัท
หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โปรดติดต่อบริษัท ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน และ/หรือ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่ายกฎหมายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง


 Privacy Policy

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้สมัครงานและบุคลากร

{jcomments off}