CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

พิธีมอบเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ดาวเงินหกแฉก

พิธีมอบเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ดาวเงินหกแฉก

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน) จัดพิธีมอบเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ดาวเงินหกแฉก ตามโครงการแรงงานติดดาวของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กับพนักงานของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมไฟฟ้า ระดับ 3 (ระดับสูง) จำนวน 1 คน สาขาการเชื่อม MAG ระดับ 2 (ระดับกลาง) จำนวน 4 คน และสาขาการเชื่อม MAG ระดับ 1 (ระดับต้น) จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 คน โดยมีพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีและผู้มอบ โดยมีนายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีข้าราชการระดับสูงของกระทรวงแรงงานร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว จากนั้นได้เยี่ยมชมการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการเชื่อม MAG สำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ได้ดำเนินการฝึกอบรมให้กับพนักงานของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) จำนวน 22 คน และเยี่ยมชมห้องฝึกอบรมและปฏิบัติการเมคาทรอนิกส์ บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน) เป็นสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและส่งออกรถที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตระดับสูง เช่น รถลำเลียงอาหารในสนามบิน ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศไทย และมีส่วนแบ่งตลาดในสินค้าประเภทนี้เป็นอันดับ ๑ ของโลก พร้อมทั้งร่วมในการจัดสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง OPV (เรือหลวงกระบี่) กับบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (กองทัพเรือ) โดยเป็นเรือที่สร้างโดยฝีมือคนไทย อีกทั้งยังคิดค้นโครงการวิจัยและพัฒนาระบบออโตเมชั่น บริษัทฯได้ทำการพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบเพื่อใช้ในสายการผลิตของบริษัทฯ เพื่อช่วยในการเพิ่มกำลังการผลิตและลดต้นทุนโดยใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ซึ่งเกิดจากฝีมือของช่างที่ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ด้านเทคโนโลยีชั้นสูง ด้านงานเชื่อมโลหะ.