CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

ต้อนรับ นศ.วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 50 ต้อนรับ นศ.วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 50 ต้อนรับ นศ.วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 50 ต้อนรับ นศ.วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 50 ต้อนรับ นศ.วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 50 ต้อนรับ นศ.วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 50 ต้อนรับ นศ.วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 50 ต้อนรับ นศ.วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 50 ต้อนรับ นศ.วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 50 ต้อนรับ นศ.วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 50 ต้อนรับ นศ.วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 50 ต้อนรับ นศ.วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 50 ต้อนรับ นศ.วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 50 ต้อนรับ นศ.วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 50 ต้อนรับ นศ.วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 50 ต้อนรับ นศ.วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 50 ต้อนรับ นศ.วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 50 ต้อนรับ นศ.วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 50 ต้อนรับ นศ.วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 50 ต้อนรับ นศ.วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 50 ต้อนรับ นศ.วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 50 ต้อนรับ นศ.วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 50 ต้อนรับ นศ.วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 50 ต้อนรับ นศ.วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 50 ต้อนรับ นศ.วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 50

ต้อนรับ นศ.วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 50

คณะผู้บริหารและพนักงาน บมจ.ช.ทวีฯ ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ กองทัพอากาศ รุ่นที่ 50 จำนวน 100 ท่าน ที่ให้เกี่ยรติเข้าเยี่ยมกิจการของบริษัทฯ ที่โรงงานจังหวัดขอนแก่น โดยมีคุณอภืชัย ชุมศรี (CRO) เป็นวิทยากรบรรยาย และคุณนพรัตน์ แสงสว่าง (CPO) และทีมงาน พาชมกระบวนการผลิต เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 59 ที่ผ่านมา..