CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

KKU Signed MOU KKU Signed MOU KKU Signed MOU KKU Signed MOU KKU Signed MOU KKU Signed MOU KKU Signed MOU KKU Signed MOU

KKU Signed MOU

          บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนึกถึงประโยชน์และความสำคัญของความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ในด้านการบริหารการจัดการองค์ความรู้ การศึกษาและวิจัย การพัฒนานักศึกษา และบุคลการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวิศวการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบการจัดการด้านวิศวกรรม รวมถึงการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมของไทยสู่สากล

         จึงได้รวมลงนามความเข้าใจตกลงร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ณ ห้องสัมนา 1 ตึกเพียรวิจิตร ชั้นที่ 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา