CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

Thailand Top Company Awards 2016 Thailand Top Company Awards 2016 Thailand Top Company Awards 2016

Thailand Top Company Awards 2016

          ม.หอการค้าไทยร่วมกับนิตยสาร Business+โดย บมจ. เออาร์ไอพี มอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย Thailand Top Company Awards 2016

          มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+ โดย บมจ. เออาร์ไอพี (ARiP) จัดงานยิ่งใหญ่มอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2016 เพื่อเป็นมาตรฐานและเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กรธุรกิจไทย ที่มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจและมีหลักธรรมาธิบาลความรับผิดชอบต่อสังคม ถือเป็นตัวอย่างของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable development โดยหวังให้รางวัลดังกล่าว สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างของวิธีคิด วิธีปฏิบัติให้แก่ภาคธุรกิจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศไทยอย่างมั่งคงต่อไป

          รางวัล Thailand Top Company Awards 2016 ในครั้งนี้ มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 10 รางวัล แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดย บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย Cr.https://blog.eduzones.com