CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

จัดอบรมพัฒนาบุคคลิกภาพ และมารยาททางสังคม รุ่นที่ 1/2 จัดอบรมพัฒนาบุคคลิกภาพ และมารยาททางสังคม รุ่นที่ 1/2 จัดอบรมพัฒนาบุคคลิกภาพ และมารยาททางสังคม รุ่นที่ 1/2 จัดอบรมพัฒนาบุคคลิกภาพ และมารยาททางสังคม รุ่นที่ 1/2 จัดอบรมพัฒนาบุคคลิกภาพ และมารยาททางสังคม รุ่นที่ 1/2 จัดอบรมพัฒนาบุคคลิกภาพ และมารยาททางสังคม รุ่นที่ 1/2 จัดอบรมพัฒนาบุคคลิกภาพ และมารยาททางสังคม รุ่นที่ 1/2 จัดอบรมพัฒนาบุคคลิกภาพ และมารยาททางสังคม รุ่นที่ 1/2 จัดอบรมพัฒนาบุคคลิกภาพ และมารยาททางสังคม รุ่นที่ 1/2 จัดอบรมพัฒนาบุคคลิกภาพ และมารยาททางสังคม รุ่นที่ 1/2 จัดอบรมพัฒนาบุคคลิกภาพ และมารยาททางสังคม รุ่นที่ 1/2 จัดอบรมพัฒนาบุคคลิกภาพ และมารยาททางสังคม รุ่นที่ 1/2 จัดอบรมพัฒนาบุคคลิกภาพ และมารยาททางสังคม รุ่นที่ 1/2 จัดอบรมพัฒนาบุคคลิกภาพ และมารยาททางสังคม รุ่นที่ 1/2 จัดอบรมพัฒนาบุคคลิกภาพ และมารยาททางสังคม รุ่นที่ 1/2 จัดอบรมพัฒนาบุคคลิกภาพ และมารยาททางสังคม รุ่นที่ 1/2 จัดอบรมพัฒนาบุคคลิกภาพ และมารยาททางสังคม รุ่นที่ 1/2 จัดอบรมพัฒนาบุคคลิกภาพ และมารยาททางสังคม รุ่นที่ 1/2 จัดอบรมพัฒนาบุคคลิกภาพ และมารยาททางสังคม รุ่นที่ 1/2 จัดอบรมพัฒนาบุคคลิกภาพ และมารยาททางสังคม รุ่นที่ 1/2

จัดอบรมพัฒนาบุคคลิกภาพ และมารยาททางสังคม รุ่นที่ 1/2

ช.ทวีฯ โดยฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรมของบริษัทฯ : จัดอบรมพัฒนาบุคคลิกภาพ และมารยาททางสังคม รุ่นที่ 1 มีพนักงานทั้งระดับบริหารและปฏิบัติการเข้าร่วมกว่า 50 คน โดยได้รับเกียรติจาก อ.จอ-หงวน (ผศ.บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์) จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแ่ก่น เป็นวิทยากร ที่ห้องฝึกอบรมไทเกอร์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 58 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ กิจกรรมเป็นหนึ่งในหลักสูตรการอบอรพัฒนาบุคลกรของบริษัท และการสร้างอัตลักษณ์ "คนพันธุ์ ช."