CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

CSR Environment CSR Environment CSR Environment CSR Environment CSR Environment CSR Environment CSR Environment CSR Environment CSR Environment

CSR Environment

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

สร้างสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม, มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อผู้ใช้, สร้างความสุขต่อผู้ร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

การเดินงาน

- การฝึกอบรมให้เรื่องความรู้ที่เกี่ยวข้อง
- การสร้างแรงบันดาลใจ ให้เห็นถึงความสำคัญ
- การเยี่ยมชมดูงาน เพื่อเป็นตัวอย่างความสำเร็จ
- การสร้างความมีส่วนร่วมกับพนักงาน
- การประชุมพูดคุย ทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
- การสร้างนโยบายที่สนับสนุนกิจกรรม CSR

ติดตามและประเมินผลของโครงการ

- เพื่อวัดผลกระทบของโครงการต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์จากการลงทุนด้านงบประมาณ CSR
- สร้างความน่าเชื่อถือให้กับโครงการ CSR สิ่งแวดล้อม
- เพื่อประเมินผลลัพธ์ของโครงการ CSR ว่าสอดคล้องกับเป้าหมายของ CHO หรือไม่

เผยแพร่โครงการ

จัดกิจกรรมต่างๆ, บอร์ดประชาสัมพันธ์, เสียงตามสาย

แสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรร่วมทำกิจกรรม/โครงการ

- ติดต่อขอความร่วมมือจากชุมชนที่อยู่โดยรอบ
- ติดต่อขอความร่วมมือจากองค์กรของรัฐ เช่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 (ขอนแก่น)

วัตถุประสงค์

จัดให้มีระบบด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และติดตามประเมินผลการดำเนินการ ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเด็น สิ่งแวดล้อม เช่น  ระบบนิเวศน์ ปัญหาโลกร้อน มลภาวะ ฯลฯ