CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ (SPA)

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ (SPA)

ตามความเข้าใจของคนทั่วไป ที่เข้าใจว่าการทำ CSR คือ การการสนับสนุนและบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากการทำ CSR เพื่อความยั่งยืนไปบ้าง บริษัทจึงได้มีนโยบายการทำงานด้าน CSR ในรูปแบบของกระบวนการพัฒนาด้านความยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยมี ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาความคิดต่อยอดจากที่เป็นเพียงผู้สนับสนุนด้านการเงินเพียงอย่างเดียว ให้เป็นการสนับสนุนและพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทได้มีส่วนเกี่ยวข้อง