CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

โครงการสร้างรถ Student Formula โครงการสร้างรถ Student Formula

โครงการสร้างรถ Student Formula

โดย CEO รับการขอบคุณจากการให้การสนับสนุนโครงการสร้างรถ Student Formula ของนักศึกษา ชุมนุมวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเข้าร่วมแข่งขัน TSAE2014-15 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ CHO ยังคงให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาของนักศึกษา สำหรับโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง