CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

โครงการบริหารสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ลำที่ 2

โครงการบริหารสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ลำที่ 2

                       ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งลำที่ 2 ของกองทัพเรือ โดยลำนี้ บริษัทฯ ได้มีโอกาส สร้างประกอบ
ส่วนประกอบที่สำคัญของตัวเรือ คือ Block-17 ประภาคารเรือ (เสากระโดง) ที่โรงงานจังหวัดขอนแก่น และมีการขนส่งส่วนประกอบเอง ด้วยรถเทรลเลอร์พิเศษ ไปประกอบรวมกับตัวเรือที่อู่ราชนาวีมหิดล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โดยโครงการดังกล่าวใช้ระยะเวลา 4 ปี (2559-2562) และทำการส่งมอบเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งลำนี้ได้ในปี 2562 ซึ่งนับว่าเป็นเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งลำที่ 2 ของประเทศไทย ที่สร้างโดยฝีมือคนไทยให้แก่กองทัพเรือ และปัจจุบันกองทัพเรือได้รับพระราชทานนามชื่อเรือลำนี้แล้วว่า เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ 
(OPV 552)  ได้ทำพิธีปล่อยเรือลงน้ำ และเข้าประจำการของกองทัพเรือแล้ว

                      ทั้งนี้ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้รับสิทธิจาก BAE SYSTEMS ในการนำแบบเรือไปใช้รับงานสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งเพื่อการพาณิชย์ได้เป็นเวลา 15 ปี บริษัทฯ จึงมีโอกาสที่จะรับงานบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งเพิ่มเติมอีก หากทางกองทัพเรือหรือบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด มีโครงการที่จะสร้างเรือลำใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการตรวจการณ์ทางทะเลให้กับกองทัพเรือ รวมถึงลูกค้าต่างประเทศที่ต้องการสร้างเรือและว่าจ้างให้บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด สร้างเรือตามแบบเรือดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทที่เกี่ยวข้องได้ทำสัญญาข้อตกลงไม่ทำธุรกิจแข่งขันกันกับบริษัทฯ ดังนั้น ในอนาคต หากมีการรับงานบริหารโครงการลักษณะดังกล่าวอีก บริษัทฯ จะเป็นผู้รับงานบริหารโครงการเพียงบริษัทเดียวเท่านั้น