CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

คณะผู้บริหารและพนักงาน บมจ.ช.ทวีฯ ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ กองทัพอากาศ รุ่นที่ 50 จำนวน 100 ท่าน ที่ให้เกี่ยรติเข้าเยี่ยมกิจการของบริษัทฯ ที่โรงงานจังหวัดขอนแก่น โดยมีคุณอภืชัย ชุมศรี (CRO) เป็นวิทยากรบรรยาย และคุณนพรัตน์ แสงสว่าง (CPO) และทีมงาน พาชมกระบวนการผลิต เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 59 ที่ผ่านมา..

CHO in special Advertorial Section on NEWSWEEK

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) ได้ให้สัมภาษณ์ลงนิดยสาร NEWSWEEK  ฉบับวันที่ 25 ธันวาคม 2558

ในหัวข้อ "BUILDING ENTREPRENEURIAL SPIRIT"

         มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU) และ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) (CHO) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว รถขนส่งมวลชนใหม่ KKU Smart Transit (KST) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายประสบสุข บุญขวัญ รองประธานบริหาร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจในประเทศ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน ) เป็นผู้ร่วมแถลงข่าว ทั้งนี้มีสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ ศาลาช่อกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะผู้บริหารได้ทดสอบระบบอัจฉริยะต่างๆ บนรถบัส เช่น RFID / APP / GPS / WIFI และทดสอบนั่ง ในการทดลองวิ่ง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558

          บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนึกถึงประโยชน์และความสำคัญของความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ในด้านการบริหารการจัดการองค์ความรู้ การศึกษาและวิจัย การพัฒนานักศึกษา และบุคลการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวิศวการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบการจัดการด้านวิศวกรรม รวมถึงการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมของไทยสู่สากล

         จึงได้รวมลงนามความเข้าใจตกลงร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ณ ห้องสัมนา 1 ตึกเพียรวิจิตร ชั้นที่ 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

          CHO จับมือซีพี ออลล์ และปัญญาภิวัฒน์ เดินหน้าโครงการผลิตรถขนส่งพลังงานไฟฟ้าฝีมือคนไทย เตรียมเผยโฉมคันแรกปี 59 รองรับโครงการ Green Logistics ของ 7-11 บมจ. ช. ทวี ดอลลาเซียน (CHO) จับมือ บมจ.ซีพี ออลล์ (CP ALL) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3ฝ่าย "พัฒนายานยนต์และพลังงานทางเลือกในระบบโลจิสติกส์" เพื่อลดการพึ่งพาน้ำมัน – ลดต้นทุนผู้ประกอบการ - เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม คาดได้ยลโฉม "รถขนส่งเชิงพาณิชย์ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า" คันแรกของประเทศ ที่ผลิตด้วยฝีมือคนไทย ภายในต้นปี"59

ให้การต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์ จากวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ในการเข้าเยี่ยมชมกิจการ บมจ.ช.ทวีฯ ที่โรงงาน จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 2 เมษายน 58 ที่ผ่านมา